Huisregels/algemene voorwaarden Angel of Beauty

 Huisregels /Algemene voorwaarden
Angel of Beauty

 

Om alles vlot te laten verlopen enkele huisregels/algemene voorwaarden.

Als u een afspraak of bestelling maakt/plaatst gaan wij er vanuit dat u automatisch akkoord gaat met deze huisregels/algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen
1.1.De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Angel of Beauty en een client waarop Schoonheidssalon Angel of Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen schoonheidssalon
2.1. De medewerkers van Schoonheidssalon Angel of Beauty zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
2.3. De medewerkers van Schoonheidssalon Angel of Beauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4. De medewerkers van Schoonheidssalon Angel of Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
3.1. Cliënten kunnen afspraken telefonisch; via mail; via de facebook pagina; via whatsapp of in het salon maken. De cliënt krijgt een bevestiging via mail; sms; facebookbericht; whatsapp of via de cliënt zijn/haar afspraakkaartje.
3.2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur (24U) voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Angel of Beauty melden.
3.3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Angel of Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.5. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.6. Schoonheidssalon Angel of Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur (24U) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3.7. Schoonheidssalon Angel of Beauty behoud het recht om bij vermoeden bij de cliënt onder invloed van verdovende middelen de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.8. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.7 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
4.1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
4.2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
4.3. Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.4. Het schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
4.5. Foto’s genomen tijdens behandelingen, open deur dagen; cursussen; evenementen; … kunnen gebruikt worden in onze eigen communicatie (bv. Website; sociale media;….)
4.6. Als de cliënt er bezwaar tegen heeft dat Schoonheidssalon Angel of Beauty foto’s gebruiken waarop de cliënt duidelijk herkenbaar in beeld bevind; dient de cliënt dit te melden voor of bij de start van behandelingen, open deur dagen; cursussen; evenementen; …


5. Betaling
5.1. Schoonheidssalon Angel of Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website.
5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
5.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of payconiq te voldoen. Bestellingen worden pas verwerkt nadat de betaling ontvangen is door Schoonheidssalon Angel of Beauty.
5.5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
5.6. Cadeaubonnen zijn 1jaar geldig, tenzij anders vermeld op de cadeaubon. Deze kunnen niet omgeruild worden tegen contact geld.
5.7. Cadeaubonnen worden gemaakt op persoonlijke naam en kunnen niet doorgegeven worden aan derden.
5.8. De standaard verzendkosten worden berekend aan de huidig lopende prijzen van BPOST.
5.9 Als u een bestelling plaatst van Federico Mahora producten die niet meer in voorraad zijn worden er standaard extra verzendkosten aangerekend die de verzending van de leverancier naar Schoonheidssalon Angel of Beauty dekken.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Schoonheidssalon Angel of Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Schoonheidssalon Angel of Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
6.2. Schoonheidssalon Angel of Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

7.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Angel of Beauty.
7.2. Schoonheidssalon Angel of Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Angel of Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Angel of Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

8. Garantie
8.1. Schoonheidssalon Angel of Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
8.2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
8.3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
9.1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
9.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal
10.1. Schoonheidssalon Angel of Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
10.2. Schoonheidssalon Angel of Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
11.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
11.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Schoonheidssalon Angel of Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
11.3. Bij Schoonheidssalon Angel of Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
11.4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

12. Recht
12.1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Angel of Beauty en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Angel of Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
12.3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


(Deze versie is geldig voor het kalenderjaar 2022)